ALGEMENE VOORWAARDEN ACHTERHOEKSWARENHUIS 

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het winkelen bij Achterhoekswarenhuis.nl. Achterhoeks warenhuis is een verzamelwebshop van artikelen die afkomstig zijn van meerdere ondernemingen. Initiatiefnemer is de heer L. Peters, directeur en eigenaar van Workmate Company, Woodmate, Decomate en Peters constructie en design.  Producten vanuit deze ondernemingen worden aangeboden binnen de webshop. Er zijn partnerondernemingen aangesloten bij Achterhoeks warenhuis die tevens hun producten aanbieden binnen de webshop. Bij aankoop wordt kennisgeving gedaan van de onderneming waarmee u een koopovereenkomst heeft afgesloten. Iedere onderneming draagt haar eigen verantwoordelijkheid voor een correcte afwikkeling van de aankoop. 

Stand: juli 2020 

Artikel 1 – Definities 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

 1.  Herroepingsrecht: het recht om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop. 
 2.  Consument: de persoon die een artikel bestelt binnen de webshop. 
 3.  Dag: kalenderdag. 
 4.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst (bindende afspraak) die gesloten wordt tussen de ondernemer en de   consument voor verkoop op afstand van producten. 
 5.  Ondernemer: de initiatiefnemer van de webshop die zijn producten aanbiedt op Achterhoekswarenhuis.nl. 
 6.   Partner: de natuurlijke persoon die zijn/haar producten tevens aanbiedt op Achterhoekswarenhuis.nl     in onderaannemerschap. 

Artikel 2 – Identiteit ondernemer 

Naam onderneming: Achterhoeks warenhuis 

Post-, vestigings- en bezoekadres: 
Lindeboomweg 28a 
7135 KG Harreveld 

Ondernemer: de heer L. Peters 
06-34242732 

info@achterhoekswarenhuis.nl 

KvK-nummer: 08046588 
Btw-identificatienummer: NL808158272B01 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod binnen de webshop. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld 

Artikel 4 –  De overeenkomst 

 1. De overeenkomst is rechtsgeldig wanneer de bestelling geplaatst is en de consument digitaal een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Zolang de aanvaarding niet door de ondernemer of partner is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 2. Alle betalingen zullen via de elektronische weg worden voldaan. De ondernemer en partners nemen alle passende veiligheidsmaatregelen in acht zodat de consument kan betalen binnen een veilige webomgeving. Voor producten die op maat of ontwerp gemaakt zijn naar wens van de consument kan een aanbetaling worden gevraagd van 50%. 
 3. Wanneer de ondernemer of partner twijfelt aan de mate waarin de consument zich aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen is hij te allen tijde gerechtigd om de bestelling te weigeren. 
 4. De ondernemer of partner zal uiterlijk bij levering van het product de volgende gegevens meesturen:
  a) waar de consument terecht kan met vragen en/of klachten;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

  c) informatie over garantie en service;
  d) prijs van het product inclusief btw en wijze van betaling en aflevering.  
   

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

 1. De consument heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen met ingang van de dag van ontvangst. De overeenkomst kan ontbonden worden zonder opgave van reden. De ondernemer of partner mag hier wel naar vragen. 
 2. Indien de consument een beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dient het product onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd te worden. 
 3. Bij het terugsturen van het product is de consument verplicht dit binnen de bedenktijd te melden bij de ondernemer of partner, zodat hij/zij op de hoogte is van de retourzending. 
 4. De ondernemer/partner bevestigt de melding van de retourzending binnen 24 uur. 
 5. Het product moet de dag van de retourmelding of de daarop volgende dag teruggestuurd worden. Indien de consument hier niet aan kan voldoen, dient hij/zij een regeling te treffen met de ondernemer of partner. Wanneer de retourzending later arriveert dan de gebruikelijke terugzendtermijn is de ondernemer/partner niet verplicht om de retourzending in behandeling te nemen. 
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de retourzending ligt bij de consument. 
 7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 8. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief de leveringskosten, binnen 14 dagen volgend op de dag dat de retourzending binnen is gekomen. 
 9. De ondernemer/partner gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij hij/zij instemt met een andere methode. 
 10. Producten die op maat of ontwerp gemaakt zijn naar wens van de consument worden uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Artikel 6 – Naleving overeenkomst en garantie 

 1. De ondernemer/partner staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 
 2. Er worden geen garanties verleend aan de producten in de webshop. Het eventueel repareren of vervangen van producten dient altijd in overleg te gaan met de ondernemer/partner. Ook de verantwoordelijkheid voor de daaruit voortkomende kosten worden in overleg besproken. 

Artikel 7 – Levering 

 1. De ondernemer/partner zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Ieder product heeft zijn eigen levertijd, omdat de meeste producten handgemaakt zijn of alleen op bestelling worden gemaakt. De levertijd binnen de webshop is een indicatie. Indien de levertijd of bezorging vertraging ondervindt of onverhoopt niet kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In overleg met de ondernemer/partner kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. In dat geval zal de ondernemer/partner het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen terugbetalen. 
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer/partner tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 8 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenorgaan. 
 2. Klachten over het product van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. De ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst behandeld. 
 4. De consument dient de ondernemer/partner in ieder geval 4 weken, gerekend vanaf de eerste dag dat de klacht in behandeling is genomen, de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 9 – Geschilregeling 

 1. Op de overeenkomst tussen de ondernemer/partner en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst zoals genoemd bij punt 1 kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. 
 3. Een geschil wordt enkel en alleen in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen 14 dagen heeft voorgelegd aan de ondernemer/partner. 
 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. De consument dient het geschil eerst aan de ondernemer/partner te melden. 
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De hieruit voortkomende beslissingen zijn bindend. 
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken indien aan de ondernemer/partner surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie is behandeld en een einduitspraak is geweest. 

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door beide partijen. 

Artikel 11 – Wijziging van de algemene voorwaarden 
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe  geëigende wijze zijn gepubliceerd. 

© 2020 - 2023 Achterhoekswarenhuis.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel